هنرور در حال آموزش رشته سینمایی

روژین گلمرادی

نام: روژین   نام خانوادگی: گلمرادی      نام پدر: عظیم    صادره از:  سرپل ذهاب         تاریخ تولد: ۲۵ /۰۵ / ۸۴ 

 

رشته آموزشی : بازیگری سینما ( دوره مقدماتی )