سپهر کهریزی

سپهر کهریزی

نام: سپهر   نام خانوادگی :کهریزی   نام پدر: برومند   صادره از:  کرمانشاه                 تاریخ تولد: ۱۳ /۱۰ /۸۸

 

رشته آموزشی: بازیگری سینما (دوره مقدماتی)