مهساصالحی

مهساصالحی بازیگرخانم سینماتک لاجورد

معرفی کوتاه:خانم مهسا صالحی فرزند :امین  صادره از :قروه        تاریخ تولد:۱۳۶۳    تحصیلات :مهندس علوم وصنایع غذایی 

هنرجو گروه الف        آموزش ندیده است