نام:مهتاب          نام خانوادگی: نام خانوادگی جعفری وینهء      نام پدر:فتح اله        صادره از:کرمانشاه

تاریخ تولد:1378/11/06

Acterss

مهتاب جعفری بازیگر سینما تک لاجورد