موضوعمحورتوضیحات
مواد مخدرنمایش در راستای آسیب های ناشی از مصرف مواد مخدر و در نهایت تبعات آن در خانواده
فضای مجازیکاهش صمیمیت در خانواده ها و آسیب استفاده نابجای فضای مجازی در خانواده ایرانی
مباحث اخلاقیاحترام به والدین و بزرگترها


مناسبات
اجتماعی
-بیان نمایشی اثرات احترام در خانواده موفق
-پیامهای کوتاه و تاثیر گذار با بهره گیری از آموزه های دینی


-نمایش مناسبات صحیح اجتماعی در قالب نمایش و یا آیتمهای نمایشی کوتاه
-پیامهای کوتاه و تاثیر گذار با هدف این موضوع
-مسابقه با حضور شرکت کنندگان با هدف آشنایی مخاطبان با مفاهیم اجتماعی و توجه به آن
اقتصاد مقاومتیمصرف تولیدات داخلی


کار آفرینها کالای قاچاق
-معرفی کالاهای ایرانی و تاثیر استفاده از آن در اقتصاد کشور
-معرفی کارآفرینان برتر


-تبعات قاچاق کالا در امر اقتصاد بصورت مستند و نمایشی و psa
مباحث فرهنگی و اجتماعیارتقای دانش

معرفت دینی و گسترش روحیه انقلابی

مدافعین حرم

نفوذ دشمن
با هدف سرگرمی و ارتقای دانش و معلومات عمومی
مشاهیر