فراخوان بانک بازیگری در شرکت فیلمسازی سینما تک لاجورد