علی یارگل زردی

توسط |اسفند ۲۴ام, ۱۳۹۶|بازیگران آقا, بانک داده بازیگران|

معرفی کوتاه : بازیگر علی یارگل زردی متولد ۱۳۷۲صادره از درودفرامان ،متاهل ،هنرور آموزش دیده //سطح ب