عکاس : فاطمه سهرابی

انتزاعی

سایر

زیست محیطی

طبیعت

اجتماعی

کمدی

عکاس : بهنام احمدی پور

اجتماعی

کودک

مفهومی

عکاس : عابدین محمدی

ورزشی

انتزاعی

حیات وحش