معرفی کوتاه:امیر حسام فخری        نام پدر:علی آقا    تاریخ تولد:۸۶/۵/۵   صادره از کرمانشاه        هنرجو در حال آموزش

رشته آموزشی :بازیگری سینما

 

بازیگر درحال آموزش

امیرحسام فخری