سفارش کار جهت مبارزه با آسیب های اجتماعی

در صورت پذیرفته شدن با صاحب اثر منتخب شده قرارداد بسته میشود و دستمزد پرداخت میگردد.

تایم فیلم 60-70دقیقه