معرفی کوتاه :گلزردی ۳

بازیگر علی یارگل زردی متولد ۱۳۷۲صادره از درودفرامان ،متاهل ،هنرور آموزش دیده //سطح ب