معرفی کوتاه:

متولد ۱۳۶۸/۶/۱۶  بازیگر  آموزش دیده دوره مقدماتی