معرفی کوتاه:

متولد ۱۳۷۴/۶/۱۳ بازیگر  آموزش دیده دوره مقدماتی