معرفی کوتاه:

متولد ۱۳۸۷/۱/۲۶ بازیگر آموزش دیده دوره مقدماتی