وحیدسلیمانی

وحیدسلیمانی

معرفی کوتاه:

وحیدرضا سلیمانی مهر    فرزند :حسن   صادره از کرمانشاه  متولد ۱۳۶۲

هنرور سینماتک لاجود