مریم حبیبی بازیگر خانم سینما تک لاجورد

مریم حبیبی بازیگر خانم سینما تک لاجورد

 

معرفی کوتاه :

مریم حبیبی فرزند رسول متولد ۸۰/۹/۱۲صادره از کرمانشاه

هنرور بازیگری .آموزش دیده دوره بازیگری