معرفی کوتاه:

متولد ۱۳۵۷/۱۲/۱۷  بازیگر  آموزش دیده دوره مقدماتی