معرفی کوتاه:

متولد ۱۳۵۴/۱۰/۲۸  بازیگر  آموزش دیده دوره مقدماتی