بازیگرمردبانک بازیگران

صابرچهری

معرفی کوتاه: اقای صابر چهری فرزند :صمدالله   متولد ۶۵/۸/۲۷   

رزومه کوتاه ازبازیگر:۱-تجربه بازی در فیلم سینمایی ایست ۲- دارای سابقه موسیقی وخوانندگی ۳-بازیگر سطح ب