سحریاوری هنرور درحال آموزش

سحریاوری هنرور درحال آموزش

معرفی کوتاه:   سحریاوری    فرزند :عزت الله      تاریخ تولد ۱۳۷۳/۳/۱  آموزش دیده دوره مقدماتی سینما ومقدماتی تائتر صحنه ای