معرفی کوتاه:

متولد ۱۳۸۵/۸/۲ بازیگر آموزش دیده دوره مقدماتی