معرفی کوتاه :

متولد ۱۳۸۰/۰۹/۰۴ بازیگر آموزش دیده دوره مقدماتی