معرفی کوتاه:

متولد ۱۳۶۹/۳/۲۷ بازیگر  آموزش دیده دوره مقدماتی