امیرعلی موسیوند بازیگرنوجوان

امیرعلی موسیوند بازیگرنوجوان

معرفی کوتاه:

متولد ۸۷/۱/۲۸ بازیگر آموزش دیده دوره مقدماتی وتخصصی