معرفی کوتاه:

متولد ۱۳۸۶/۱/۲۲ بازیگر آموزش دیده دوره مقدماتی