بازیگر کودک ونوجوان

آینازشیدایی

معرفی کوتاه:

متولد  ۱۳۸۷/۱۰/۲بازیگر آموزش دیده دوره مقدماتی وتخصصی